FIZIČKO TEHNIKO OBEZBEĐENJE


BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU

- kontrola i saveti poslodavcu u planiranju, izboru, korišćenju i održavanju sredstava za rad, opasnih materija i sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu.
- učestvuje u opremanju i uređivanju radnog mesta u cilju obezbeđivanja bezbednih i zdravih uslova rada.
- organizuje preventivna i periodična ispitivanja uslova radne okoline i ispitivanja opreme za rad.
- predlaže mere za poboljšanje uslova rada, naročito na radnom mestu sa povećanim rizikom.
- prati i kontroliše primenu mera za bezbednost i zdravlje zaposlenih na radu.
- prati stanje u vezi sa povredama na radu i profesionalnim obolenjima, kao i bolestima u vezi sa radom, učestvuje u utvrđivanju njihovih uzroka i priprema i izveštaje sa predlozima mera za njihovo otklanjanje.
- priprema i sprovodi osposobljavanje zaposlenih za bezbedan i zdrav rad.
- zabranjuje rad na radnom mestu ili upotrebu sredstava za rad u slučaju kada utvrdi neposrednu opasnost po život ili zdravlje zaposlenog.
- priprema uputstva za bezbedan rad i kontroliše njihovu primenu.
- sarađuje i koordinira rad sa službom medicine rada po svim pitanjima u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.
- vodi evidencije u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu kod poslodavca.   

ZAŠTITA OD POŽARA

- Izrada Pravila zaštite od požara, kao osnovnog dokumenta za subjekte III kategorije.
- Izrada Programa obuke.
- Obuka zaposlenih u skladu s Programom i dobijenom Saglasnosti na Program obuke.
- Periodični obilazak radnog prostora i provera sprovođenja mera ZOP-a.
- Kontrolna provera električne instalacije.
- Kontrola razvodnih ormara termoviziskom kamerom
- Kontrola pritiska vode u hidranskoj mreži.
- Merenje koncentracije zapaljivih i eksplozivnih gasova.
- Vođenje propisanih elektronskih evidencija u skladu sa zahtevima MUP-a
  Evidencija o hidrantskoj mreži za gašenje požara.
  Evidencija o mobilnim uređajima za gašenje požara.
  Evidencija o instalacijama i uređajima za automatsko otkrivanje, dojavu požara.
  Evidencija o uređajima za gašenje požara.
  Evidencija o uređajima za detekciju eksplozivnih i zapaljivih gasova.
  Evidencija o instalacijama za odvođenje dima i toplote.
  Evidencija o instalacijama i ređajima u zonama opasnosti od eksplozije
  Evidencija o protivpožarnim klapnama.
  Evidencija o drugim uređajima i sistemima o kojima Ministarstvo vodi evidenciju.
- Pribavljanje ponuda za merenje i ispitivanje električnih instalacija niskog i visokog napona, trafo - stanica, gromobranskih instalacija, servisiranje PP aparata, izrada Plana zaštite od požara. 

PROCENA RIZIKA OD KATASTROFA, PLAN ZAŠTITE I SPASAVANJE

Projektovanje sistema smanjenja rizika od katastrofa i upravljanja vanrednim situacijama je deo sistema nacionalne bezbednosti i predstavlja integrisani oblik upravljanja i organizovanja subjekata ovog sistema na sprovođenju preventivnih i operativnih mera i izvršavanja zadataka zaštite i spasavanja ljudi i dobara od posledica katastrofa, uključujući i mere oporavka od tih posledica.
Na osnovu člana 15. Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanje vanrednim situacijama ("Službeni glasnik RS" broj 87/18), u skladu sa Uputstvom o metodologiji za izradu i sadržaju procene rizika od katastrofa i planova zaštite i spasavanja ("Službeni glasnik RS" broj 80/19) i Uredbe o sadržaju, načinu izrade i obavezama subjekata u vezi sa izradom procene rizika od katastrofa i planova zaštite i spasavanja ("Službeni glasnik RS" broj 102/2020).

PROCENA RIZIKA U ZAŠTITI LICA, IMOVINE I POSLOVANJA

U skladu sa članom 12 Pravilnika o načinu vršenja poslova tehničke zaštite i korišćenja tehničkih sredstava ( Sl.glasnik RS“, br. 19/2015 i 71/2017 ) pravna lica i fizička lica korisnici usluga tehničke zaštite, odnosno uređaja, opreme i sistema tehničke zaštite, dužni su da način korišćenja uređaja, sredstava i sistema tehničke zaštite usklade sa odredbama ovog pravilnika. Upotrebljena tehnička sredstva moraju, u pogledu kvaliteta, sigurnosti i garancija ispunjavati zakonske norme i tehničke standarde koji važe u Republici Srbiji ( Član 35 - Zakon o privatnom obezbeđenju „Sl.glasnik RS“, br.104/2013, 42/2015 i 87/2018 ).
Kako bi se utvrdilo da je oprema koja se koristi u sistemu tehničke zaštite potrebno je uraditi Projekat sistema zaštite. Projekat sistema tehničke zaštite se sastoji od Akta o proceni rizika u planiranju sistema tehničke zaštite, plan sistema tehničke zaštite i projektni zadatak. Planiranje sistema tehničke zaštite se vrši na osnovu akta o proceni rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja izrađenog po standardu serije SRPS A.L2.003 ( Član 8 Pravilnik o načinu vršenja poslova tehničke zaštite i korišćenja tehničkih sredstava - Sl.glasnik RS“, br. 19/2015 i 71/2017 ).

Vlasnik ili korisnik štićenog objekta dužna je da obezbedi održavanje ugrađenog sistema tehničke zaštite i njegovih delova u ispravnom stanju ( Član 21a stav 1 Pravilnik o načinu vršenja poslova tehničke zaštite i korišćenja tehničkih sredstava - Sl.glasnik RS“, br. 19/2015 i 71/2017 ), znači da je potrebno da pravno lice koje je korisnik sistema tehničke zaštite ima ugovor o održavanju postojećeg sistema tehničke zaštite. Ukoliko pravno lice ne osigura održavanje i servisiranje tehničkih sredstava u skladu sa članom 35 Zakona o privatnom obezbeđenju kazniće se novčanom kaznom od 100.000 do 1.000.000 dinara, kao i odgovorno lice u pravnom licu u iznosu od 25.000 do 80.000 dinara.

SFINGA – PRO d.o.o. Pančevo je licencirano preduzeće koje ima dugogodišnje iskustvo u oblasti fizičkog obezbeđenja, bezbednosti i zdravlja na radu, izradi Procene rizika od katastrofa i Plan zaštite i spasavanja, kao i izradu Procene rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja. Procenom rizika se bave licencirani menadžeri rizika, koji imaju višegodišnje iskustvo iz oblasti finansija, prava, bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite od požara, obezbeđenja.

Akt o proceni rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja doprinosi efektivnosti odlučivanja, time što uzima u obzir neizvesnost i mogućnost pojave budućih, nameravanih ili nenameravanih, događaja i okolnosti, kao i njihovih uticaja na usvojenu viziju, misiju i ciljeve. Svaka posebna aktivnost ili primena procene rizika nosi sa sobom posebne potrebe, odgovarajuće zainteresovane strane, pristupe i kriterijume.

Akt o proceni rizika u zaštiti lica imovine i poslovanja precizno identifikuje rizike u sledećim kategorijama opasnosti:

- procenu rizika opštih poslovnih aktivnosti
- procenu rizika po bezbednost i zdravlje na radu
- procenu pravnih rizika
- procenu rizika od protivpravnog delovanja
- procenu rizika od požara
- procenu rizika od elementarnih nepogoda i drugih nesreća
- procenu rizika od eksplozija
- procenu rizika od neusaglašenosti sa standardima
- procenu rizika po životnu sredinu
- procenu rizika u upravljanju ljudskim resursima
- procenu rizika u oblasti informaciono – komunikaciono – telekomunikacionih (IKT) sistema.
Zakon je regulisao stroge predpripremne radnje i mere kada su kupci i korisnici sistema tehničke zaštite poput video nadzora ili alarmnih sistema u pitanju. Zakonom je sada definisao način nabavljanja, planiranja, projektovanja, izrade obavezne prateće dokumentacije poput dokumenta procene rizika u zaštiti imovine lica i poslovanja, zakonski obavezan dokument je i projekat video nadzora, ali i ugovaranje obaveznog zakonskog održavanja video nadzor sistema.

Procena rizika se ne mora vršiti ako se usluge tehničke zaštite pružaju objektima za stanovanje i mikro pravnih lica i preduzetnika koji su klasifikovani u skladu sa klasifikacijom za razvrstavanje pravnih lica po propisima kojima se uređuje računovodstvo, računovodstvene isprave, poslovne knjige i finansijske izveštaje.

Ciljna grupa za izradu Procene rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja su objekti koji imaju ili planiraju ugradnju sistem tehničke zaštite ( video nadzor, alarmni sistem i kontrolu pristupa ), imaju ili planiraju angažovanje službe obezbeđenja.

Zašto baš mi

18 godina iskustva


Tim licenciranih eksperta


100+ REFERENCA


Statistika

1+
REFERENCI
1+
ZAPOSLENIH
1+
POKRIVENIH LOKACIJA
1+
USPEŠNIH POSLOVA